Trip To Himalaya Tours

IMPORTANT PEAKS OF UTTARAKHAND:

 No.  Peaks  Height
1 Baljuri 5922m
2 Banderpunch 6316m
3 Bhagirathi I 6856m
4 Bhagirathi II 6512m
5 Bhagirathi III 6454m
6 Bhanoti 5645m
7 Bhartekhunta 6578m
8 Brahma Gupha 5892m
9 Changabang 6866m
10 Changuch 6322m
11 Chaukhamba I 7138m
12 Chaukhamba II 7070m
13 Chaukhamba III 6995m
14 Chaukhamba IV 6854m
15 Durgakot 5869m
16 Gangotri I 6672m
17 Gangotri II 6590m
18 Gangotri III 6577m
19 Joanli 6632m
20 Jogin I 6465m
21 Jogin II 4363m
22 Jogin III 6116m
23 Kamet 7756m
24 Kedar Dome 6830m
25 Kedarnath 6940m
26 Kharcha Kund 6632m
27 Kirti Satambh 6285m
28 Lepsa Dhura 5895m
29 Maiktoli 6803m
30 Manda 6568m
31 Meru East 6660m
32 Meru North 6450m
33 Mrigthuni 6855m
34 Nanda Devi East 7434m
35 Nanda Ghunti 6309m
36 Nanda Kot 6861m
37 Nandakhat 6545m
38 Nilkantha 6597m
39 Panwali Dwar 6663m
40 Ronti 6063m
41 Rudugaira 5819m
42 Saifee 6167m
43 Satopanth 7075m
44 Shiving 6543m
45 Srikanth 6133m
46 Sudarshan Parbat 6507m
47 Swargarohini I 6252m
48 Swargrohini II 6248m
49 Thalaysagar 6984m
50 Tharkot 6099m
51 Thelu 6000m
52 Trishul - I 7120m
53 Trishul - II 6680m
54 Trishul - III 6315m
55 Vasuki Parbat 6792m
56 Arwa Spire 6193m
57 Arwa Tower 6352m
58 Bhrigupanth 6772m
59 Black peak 6387m
60 Chakura 6259m
62 Gaya  6794m
62 Kalindi 6103m
63 Koteshwar 6035m
64 Leo Pargial - I 6816m
65 Leo Pargial - II   6792m
66 Matri 6721m
67 Mulkila - IV  6517m
68 Nainghar Choti  6094m
69 Panchchui-III 6314m
70 Rubal Kang 5819m
71 Rudugaira 5819m
72 Abl Gamin 7255m